Powered by SmartsuppTechnik BOZP ako 👍záruka bezpečného pracovného prostredia
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je jednou z prvoradých úloh, ktoré firma zabezpečuje. Primárne tým chráni nielen zdravie svojich zamestnancov a majetok ale zároveň sa snaží splniť si zákonom danú povinnosť. Služby BOZP však nie sú len o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pomáhajú vytvárať priaznivé pracovné podmienky zaručujúce čo najvyššiu efektivitu práce.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je daná zákonom

Ochrana zdravia pri práci je garantovaná ústavou Slovenskej republiky. Štát uplatňuje služby BOZP formou požiadaviek v zákonoch, vyhláškach, nariadeniach vlády a iných predpisoch. Orientácia v legislatíve je veľmi zložitá, preto si mnohé firmy z nevedomosti neplnia zákonom dané povinnosti.

Zamestnávateľovi a fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o BOZP hrozí pokuta až do výšky 100 000 Eur. Ak v dôsledku tohto porušenia vznikne pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, bude pokuta minimálne 33 000 Eur.

Aké sú povinnosti zamestnávateľa týkajúce sa BOZP na pracovisku?

Ako zamestnávateľ máte v rámci BOZP o. i. povinnosť:

 • zabezpečiť bezpečné pracovisko – pracovné prostriedky, materiály, výrobné postupy, organizácia práce (vrátane údržby a opráv),
 • zlepšovať a prispôsobovať pracovné podmienky zamestnancom, a to na základe meniacich sa okolností na pracovisku, ako aj so zohľadnením na nové technické a vedecké poznatky,
 • posudzovať riziká a identifikovať nebezpečenstvá a ohrozenia na pracovisku (a následne ich odstrániť, resp. prijať opatrenia, ktoré eliminujú prípadné ohrozenie a obmedzia nebezpečenstvo),
 • zaistiť, aby faktory ovplyvňujúce psychickú pracovnú záťaž, ako aj ostatné faktory (biologické, fyzikálne, chemické, sociálne) neohrozovali zdravie a bezpečnosť zamestnancov,
 • vydať zákaz fajčenia na pracovisku, ak zamestnávate nefajčiarov (príp. vyznačiť fajčiarske zóny),
 • zabezpečiť účinné osobné ochranné pracovné prostriedky na základe posúdenia rizika hodnotenia nebezpečenstiev na pracovisku (viac Nariadenie vlády SR, č. 395/2006 Z. z.),
 • iné povinnosti bližšie uvádza a konkretizuje Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Kedy máte ako zamestnávateľ vykonať školenie BOZP svojho zamestnanca?

Školenie zamerané na BOZP musíte zabezpečiť pri prijatí zamestnanca do zamestnania, príp. pri preložení na iné pracovisko, pri zradení na inú prácu, ako aj pri zavedení nového pracovného postupu či technológie. Školenie BOZP je potrebné realizovať počas pracovného času a zamestnancovi za tento čas patrí mzda. Je dôležité podotknúť, že ku školeniam BOZP ste ako zamestnávateľ povinný vydať vnútorný predpis s uvedením spôsobu a pravidelnosti realizácie školenia či požiadaviek na odbornú spôsobilosť zamestnancov vykonávajúcich školenie.

Dôležité BOZP upozornenia:

 • Nezabúdajte, že ako zamestnávateľ zodpovedáte za BOZP všetkých osôb, ktoré sa s vaším vedomím nachádzajú v priestoroch pracoviska. To znamená, že ak sa tam zdržiavajú zamestnanci iného zamestnávateľa, ste povinní oboznámiť ich s potrebnými pokynmi, informáciami a nariadeniami, ktoré na vašom pracovisku platia s ohľadom na zaistenie BOZP.
 • Ako zamestnávateľ ste povinný bezplatne zabezpečiť čistiace, umývacie a dezinfekčné prostriedky (na telesnú hygienu zamestnancov), ako aj pitný režim a v prípade potreby aj pracovný odev a obuv (ak zamestnanci pracujú v znečistenom pracovisku, príp. ich štandardný odev a obuv podliehajú mimoriadnemu opotrebeniu). Náklady vzniknuté pri zabezpečení BOZP hradíte vy.
 • Nezabúdajte ani na OPP a dôležitá je aj pracovná zdravotná služba (obe tieto služby taktiež zabezpečujeme).

Profesionálne služby BOZP majú skutočný prínos

 • Minimalizujú pracovnú úrazovosť
 • Vytvárajú priaznivé pracovné podmienky a zlepšujú pracovné prostredie
 • Obmedzujú negatívne vplyvy pracovného prostredia
 • Zdokonaľujú systém bezpečnosti vo firme

Technik BOZP bude zárukou bezpečného pracovného prostredia

Technik BOZP poskytuje služby súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Jeho hlavným cieľom je zabezpečiť, aby pracovné prostredie bolo bezpečné a zdravé pre zamestnancov, a minimalizovať riziká spojené s pracovnými podmienkami.

Niektoré z hlavných služieb poskytovaných technikom BOZP zahŕňajú:

Hodnotenie rizík
Technik BOZP analyzuje pracovné prostredie a činnosti vykonávané v rámci firmy s cieľom identifikovať možné riziká pre zamestnancov. Na základe tohto hodnotenia môže navrhnúť opatrenia na zníženie rizík na minimálnu úroveň.

Vytváranie preventívnych opatrení
Na základe hodnotenia rizík navrhuje a implementuje opatrenia, ktoré majú minimalizovať nebezpečenstvo a zranenia pri práci. To môže zahŕňať zmeny v pracovných postupoch, dodávanie osobnej ochrannej výbavy, inštaláciu bezpečnostných zariadení a ďalších opatrení.

Školenie zamestnancov
Technik BOZP organizuje školenia zamestnancov, ktoré ich oboznámia s bezpečnostnými postupmi a právnymi predpismi súvisiacimi s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Tým sa zvyšuje povedomie zamestnancov o rizikách a spôsoboch, ako sa im vyhnúť.

Kontrolné a audítorské činnosti
Technik BOZP vykonáva pravidelné kontroly pracovného prostredia, aby zaistil dodržiavanie bezpečnostných opatrení a predpisov. Môže tiež vykonávať interné audity, ktoré hodnotia úroveň dodržiavania bezpečnostných štandardov.

Reakcie na havárie a nehody
V prípade havárií, nehôd alebo iných nebezpečných situácií techník BOZP zaisťuje riadenie krízových situácií a pomáha s následným vyšetrovaním a analýzou príčin udalostí.

Sledovanie právnych predpisov
Technik BOZP sleduje a aktualizuje znalosti o platných právnych predpisoch týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaistí, že firma je v súlade s týmito predpismi.

Konštrukčná a projektová činnosť
Pri nových projektoch alebo úpravách pracovísk sa technik BOZP zapája do procesu a zaisťuje, aby nové zariadenia, postupy a pracovné prostredie boli navrhnuté s ohľadom na bezpečnostné aspekty.

O BOZP sa postaráme v plnom rozsahu a vy získate čas na vedenie firmy

Odbremeníme vás od neustáleho sledovania zmien v legislatívnych predpisoch, upozorníme vás na nedostatky, vykonáme všeobecné školenia pre všetkých pracovníkov a vypracujeme potrebnú dokumentáciu.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam náš technik BOZP prispôsobí služby BOZP priamo podľa vašich podmienok. Vždy navrhneme najvýhodnejšie riešenie a tým ušetríme vaše financie.

Pokiaľ si to budú vyžadovať podmienky, zabezpečíme NONSTOP službu a v prípade potreby vás budeme zastupovať pred kontrolnými orgánmi.

Kontaktujte nás už dnes

Veľmi radi vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku na služby BOZP, PZS, OPP alebo civilnej ochrany. Stačí vyplniť nasledujúci formulár. Údaje označené červenou farbou sú povinné. 

Povinný údaj.

Povinný údaj.

Povinný údaj.

Povinný údaj.

Invalid Input

Povinný údaj.

Invalid Input

Invalid Input

Povinný údaj.

Tento údaj je povinný. Prosím, vyplňte ho.

Súhlas je povinný pre odoslanie

Invalid Input

banner ponuka kontrola ptz

banner ponuka protipožiarne zariadenia

Naše služby pre vašu firmu

Kontakty

Neváhajte nás kontaktovať. Sme pripravení
odpovedať na vaše otázky.

Ako vám môžeme pomôcť?

Tento údaje je povinný, vyplňte ho, prosím.

Tento údaje je povinný, vyplňte ho, prosím.

Tento údaje je povinný, vyplňte ho, prosím.

Tento údaj je povinný

Invalid Input

Súhlas so spracovaním osobných údajov je povinný.

Invalid Input